Quy trình kỹ thuật quản lý sâu năn hại lúa

Cc BVTV va ban hành “Quy trình k thut qun lý sâu năn hi lúa” nhm giúp các tnh, thành phía Nam qun lý sâu năn (mui hành) hiu qu...


Cc BVTV va ban hành “Quy trình k thut qun lý sâu năn hi lúa” nhm giúp các tnh, thành phía Nam qun lý sâu năn (mui hành) hiu qu, bo đm sn xut an toàn bn vng.

T năm 2011 tr li đây, sâu năn hi lúa có xu thế tăng ti nhiu vùng trng lúa ĐBSCL, đc bit trong v đông xuân 2016 – 2017 sâu năn đã phát sinh gây hi ti nhiu đa phương như: Kiên Giang, Cn Thơ, Long An, Hu Giang, An Giang, Vĩnh Long và Đng Tháp.

Theo nhn đnh ca ngành BVTV, vi điu kin thi tiết bt thun thì sâu năn có kh năng s tiếp tc phát sinh gây hi, nh hưởng đến năng sut và sn lượng lúa ca các đa phương nếu không được qun lý hiu qu. Vì thế, Cc BVTV ban hành “Quy trình k thut qun lý sâu năn hi lúa”, đ ngh S NN-PTNT ch đo Chi cc Trng trt và BVTV các tnh, thành ph t chc hướng dn cho nông dân áp dng đng b các bin pháp qun lý tng hp sau:

- Theo dõi by đèn phát hin kp thi cao đim thành trùng sâu năn.

- Tuân th lch thi v ca cơ quan chuyên môn; cày i, phơi đt ngay sau thu hoch lúa ti thiu là 15 ngày.

- V sinh sch c di, lúa chét trong rung, lúa hoang mc kênh mương.

- Hn chế gieo trng các ging lúa thơm nhim sâu năn, trong thc tế sn xut đã phát hin mt s ging nhim sâu năn như Jasmine85, OM4900 …

- Đy mnh áp dng gói k thut 3 gim 3 tăng, 1 phi 5 gim, Công ngh sinh thái (trng hoa trên b rung)…

- Làm đt k và san phng mt rung, không gi nước rung quá sâu (nhiu hơn 5cm) áp dng tưới nước tiết kim “ướt-khô” xen k.

- Không x lý ht ging và không phun thuc tr sâu giai đon đu ca cây lúa (0 - 40 ngày sau khi s).

- Bón phân cân đi, không bón tha phân đm và s dng cht kích thích sinh trưởng giai đon m đến đ nhánh. Tăng cường bón lân, kali; b sung thêm phân có hàm lượng canxi, magiê, silic.

KHUYN CÁO

Trên lúa: Sâu năn đang phát trin và gây hi trên din rng ti ĐBSCL, đ qun lý tt cn áp dng nhiu bin pháp như by đèn đ bt thành trùng, v sinh c di và lúa chét trước khi gieo s, bón phân cân đi đc bit tăng cường kali giai đon m ti đ nhánh.

Ngoài ra cn x lý thuc BVTV giai đon sm lúa 15 - 20 ngày sau s, có th s dng thuc dng ht trn vi phân bón ri đu khp rung như hot cht Chlopyrifos + Fipronil s đem li hiu qu qun lý tt. Lưu ý vic s dng thuc BVTV giai đon sau này s không còn hiu qu cao do đó cn phòng tr sm ngay t giai đon đu.

Khi xut hin ry nâu mt đ cao có th phun Applaud 10WP (1,5 - 2kg/ha) hoc ri Wellof 3GR (12kg/ha). Phòng tr sâu cun lá nh phun Altach 5EC hoc Wellof 330EC. Phòng tr c bươu vàng bng cách ri thuc c Honeycin 6GR (5kg/ha).

Thi tiết hin nay vn là điu kin thun li cho bnh đo ôn tiếp tc phát sinh phát trin, qun lý bnh đo ôn lá và đo ôn c bông phun thuc Beam 75WP đc tr đo ôn. Đ phòng tr các nm bnh gây lem lép ht có th phi hp Aviso 350SC giai đon trước tr và sau tr đu (hoc b HAI-BBA).

Rau màu: Tr sâu khoang, sâu xanh bng Atabron 5EC (1 lít/ha).

Cây thanh long: Phun phòng đnh kỳ B ba tr đm nâu ca Công ty CP Nông dược HAI đ phòng tr nm bnh tn công cành và trái.

Cây tiêu: Phòng bnh chết nhanh, chết chm đnh kỳ bng nhóm sn phm Manozeb 80WP + Bonny 4SL và kết hp ri Wellof 3GR (20 - 25gr/gc) tr rp sáp gc và r.

Cà phê: Bnh khô cành phun Carbenda Supper 50SC hoc Manozeb 80WP; tr rp sáp, rp vy xanh cn phun Nurelle D 25/2.5EC (1 - 1,5 lít/ha).

Các tin khác