Cơ hội nghề nghiệp

Tuyển dụng Nhân viên Lễ tân

Tuyển dụng Nhân viên Lễ tân

  • Trực tại quầy lễ tân.
  • Tiếp khách đến văn phòng.
  • Nghe, trả lời điện thoại và chuyển cho các phòng ban liên quan.
  • Thực hiện công tác hành chính - văn thư bao gồm: photocopy, scan, fax, gửi và nhận thư, soạn thảo văn bản.
  • Một số công việc khác theo sự phân công của Trưởng Đơn vị.
Tuyển dụng Nhân viên Kỹ thuật Phát triển Sản phẩm

Tuyển dụng Nhân viên Kỹ thuật Phát triển Sản phẩm

  • Đề xuất, xây dựng kế hoạch và thực hiện các mô hình, giải pháp sử dụng sản phẩm Công ty cho các cây trồng mục tiêu.
  • Lập kế hoạch và thực hiện khảo sát đánh giá nhanh hiệu lực của sản phẩm mới, sản phẩm có triển vọng trên đối tượng mới.
  • Hỗ trợ biên soạn tài liệu kỹ thuật và tập huấn sản phẩm đăng ký bổ sung đối tượng/cây trồng;
  • Tham gia biên soạn viết bài cơ sở dữ liệu sản phẩm, cây trồng.
  • Tham gia, hỗ trợ các bộ phận liên quan tổ chức các sự kiện (ngày hội bán hàng cấp tỉnh, hội thảo chuyên đề, tọa đàm kỹ thuật, lễ ra mắt sản phẩm, ...), nếu có yêu cầu.