Ban Lãnh Đạo

 

Ông Nguyễn Đức Công
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
Công Ty Cổ Phần Nông Dược HAI


Ông Quách Thành Đồng
Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc
Công Ty Cổ Phần Nông Dược HAI

 

Bà Bùi Hải Huyền
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị
Công Ty Cổ Phần Nông Dược HAI

 

Ông Lê Văn Sắc
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị
Công Ty Cổ Phần Nông Dược HAI

 

Bà Nguyễn Bình Phương
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị
Công Ty Cổ Phần Nông Dược HAI