Ban Lãnh Đạo

Bà Bùi Hải Huyền
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
Công Ty Cổ Phần Nông Dược HAI


Ông Quách Thành Đồng
Tổng Giám Đốc
Công Ty Cổ Phần Nông Dược HAI


 

Ông Ngô Văn Thu
Phó Tổng Giám Đốc
Công Ty Cổ Phần Nông Dược HAI

 

 


 

Ông Nguyễn Đức Công
Phó Tổng Giám Đốc
Công Ty Cổ Phần Nông Dược HAI