Ban Lãnh Đạo

 

Ông Nguyễn Chí Công
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
Công Ty Cổ Phần Nông Dược HAI


 

Ông Quách Thành Đồng
Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc
Công Ty Cổ Phần Nông Dược HAI

 

 

Ông Phan Thanh Điệp

Thành Viên Hội Đồng Quản Trị
Công Ty Cổ Phần Nông Dược HAI

 

 

Ông Phạm Văn Lượm
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị
Công Ty Cổ Phần Nông Dược HAI