ban lanh dao

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bà Bùi Hải Huyền

CHỦ TỊCH HĐQT

Họ Tên  : Bùi Hải Huyền

Năm Sinh : 1976

Quốc Tịch : Việt Nam

Chuyên Môn : Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Quách Thành Đồng

Phó CHỦ TỊCH HĐQT, 

TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông Ngô Văn Thu

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, 

Phó tổng giám đốc

Bà Nguyễn bình Phương

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

 


Ông Lê Thành Vinh

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Lê văn Sắc

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Ban Tổng giám đốc

Ông Nguyễn Đức Công

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Các tin khác