Trừ các loại cỏ dại trong vườn cây Ca Cao

Các loại cỏ thường gặp trong vườn ca cao :

- Cỏ tranh ( Imperata cylindrica),

- Cỏ gấu (Cyperus rotundus),

- Cỏ ống (Panicum repens),

- Cỏ đuôi chồn (Setaria aurea),

- Cỏ mắc cỡ (Mimosa pudica)…

Các loại cỏ này, đặc biệt là cỏ tranh, cỏ gấu, cỏ ống rất khó trừ bằng biện pháp cơ giới vì có thân ngầm.

Cách gây hại :

- Cạnh tranh dinh dưỡng, ánh sáng, nước với cây trồng.

- Là ký chủ một số sâu bệnh hại cho cây  trồng. Điều kiện phát triễn:

- Các thân ngầm bị cắt đoạn do cày bừa khai hoang sẽ nẩy mầm thành nhiều chồi mới, phát triển nhanh chóng thành cây mới.

- Có thể xuất hiện nhiều loại cỏ khác, đặc biệt là cỏ lá rộng mọc từ hạt, khi mật độ cỏ tranh đã giảm dần.

Phòng trừ :

Sử dụng thuốc trừ cỏ :

- Roundup 480 SC ; Dream 480 SC : trừ cỏ tranh, cỏ lá hẹp…160-200ml/bình 16 lít.

- Ally 20 DF : 6 g/bình 16 lít trừ cây bụi như trâm ổi, mua, cỏ hôi…

- Ally 20 DF + Roundup 480 SC ; Ally 20 DF + Dream 480 SC : 2-3 g + 60-80 ml/bình 16 lít trừ thảm cỏ hổn hợp.

- Để tăng hiệu lực trừ cỏ lá rộng: Sử dụng Roundup 480SC hoặc Dream 480SC (160-200ml/bình 16 lít)+ OK 683DD ( 50 ml/bình 16 lít)

Các tin khác