Trừ cỏ dại trên ruộng Ớt

Trên ruộng ớt thường xuất hiện các loài cỏ hàng niên, chia làm 3 nhóm:

- Nhóm cỏ hòa bản

 

- Nhóm cỏ lá rộng

 

- Nhóm chác lác

 

Phòng trừ cỏ dại bằng thuốc trừ cỏ :

1.Giai đoạn trước khi gieo trồng :
- Phun thuốc Roundup 480SC, Dream 480SC : pha 80 ml/16 lít nước.
- Phun thuốc Fagon 20AS : pha 80-100 ml/16 lít nước.
- Sau khi trừ cỏ, tiến hành làm đất kỹ, lên luống để trồng.
2.Giai đoạn sau khi gieo trồng :
- Nếu ruộng có nhiều cỏ hòa bản, phun thuốc Onecide 15EC để trừ (thuốc không có hiệu lực trừ cỏ lá rộng, cói lác):
+ Cỏ dưới 6 lá : pha 30-40 ml/16 lít nước.
+ Cỏ trên 6 lá : pha 50-60 ml/16 lít nước.

Các tin khác